Územně plánovací dokumentace


Před započetím jakékoliv stavby doporučujeme investorům aby se seznámili s územně plánovací dokumentací – územním plánem nebo s regulačním plánem obce (je-li zpracován).


Územně plánovací dokumentace představuje zákonné opatření jímž si obce stanoví vlastní představu o zástavbě svého území.


Územní a regulační plány obcí zpracovávají naši zkušení architekti a stavební inženýři a specialisté CAD.


Územní plán


Územní plán stanoví jednotlivé funkční plochy v zastavěném území obce (stávající zástavba), plochy zastavitelného území obce ( umožněná zástavba za předpokladu získání příslušných povolení požadovaných stavebním úřadem ) a nezastavitelných ploch ( převážně přírodní plochy, kde výstavba není možná nebo je zde výjimečně možné stavět jen ojedinělé stavby, které umožňuje stavební zákon). Územní plán kromě stanovení funkčních ploch vymezuje též veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace a veřejná prostranství pro které je možné pozemky vyvlastnit či uplatnit předkupní právo. Územní plán je zpracován včetně všech limitujících faktorů v území (příroda, inženýrské sítě). Součástí územního plánu je i zemědělská příloha s výpisem zemědělských a lesních pozemků, které je nutno vyjmout ze zemědělského či lesního fondu. Součástí územního plánu je návrh a odůvodnění. ÚP je vydáván opatřením obecné povahy.

Zpracováváme nové územní plány obcí nebo změny současných územních plánů. Zpracování územního plánu trvá zpravidla podstatně kratší dobu než jeho projednání a schválení. Doba pořízení územního plánu může trvat například 1 rok.


Regulační plán


Regulační plán se zpracovává zpravidla pouze na část území obce – vybranou lokalitu, kde je nutno výstavbu omezit příslušnými regulativy. Územní plán by neměl určovat regulační prvky jednotlivých funkčních ploch. To je úloha regulačního plánu, který stanoví podrobné funkční plošné a prostorové regulativy plánované výstavby v řešeném území.

Regulační plán je zjednodušeně řečeno podrobnější územní plán. Zpracovává se také ve větším měřítku a je to vlastně projednaná a schválená územní studie zpracovaná dle příslušné vyhlášky. Regulační plán může rovněž nahradit územní rozhodnutí.

Zpracováváme nové regulační plány lokalit nebo změny současných regulačních plánů.

Je třeba počítat s tím, že projednání a schválení regulačního plánu trvá zpravidla podstatně déle než jeho zpracování. Doba pořízení regulačního plánu odpovídá cca době pořízení územního plánu.

 

Cena dokumentace


Cenovou nabídku vypracováváme vždy individuálně na základu požadavku zadavatele.


Máte-li zájem o zpracování územně plánovací dokumentace, kontaktujte prosím Ing. Jiřího Růžičku na telefonním čísle +420 724 004 980 nebo na e-mailu: ruzicka@ave-architekt.cz.