Kompletní projekty staveb

 

Novostavba či rekonstrukce jakékoliv stavby je poměrně zásadní rozhodnutí v životě člověka. Pro umožnění výstavby plnohodnotného stavebního objektu je nutné mít zpracovanou kvalitní projektovou dokumentaci.

Dokumentace pro stavbu libovolného typu zpracováváme v několika fázích:

První fází projektové dokumentace je zpracování architektonické studie, která je velice důležitá a podstatní část samotného projektu stavby. Studie pomáhá vyjasnit a zapracovat požadavky a přání investora v návaznosti na možnosti výstavby a realizace budoucí stavby. Po dohodě s investorem zpracujeme jednu nebo více variant řešení. Výsledná studie slouží jako podklad pro další stupeň projektové dokumentace. Studie obsahuje výkresy půdorysů, řezu, pohledu a vizualizace v měřítku 1:100 až 1:200. Půdorysy obsahují rozmístěný nábytek či zařízení pro lepší představu rozměrů jednotlivých místností. Studii je možno upravit v závislosti na požadavcích a přáních investora.

Další fází projektové dokumentace je dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro stavební povolení.

V závislosti na požadavcích stavebního zákona a po konzultaci s dotčeným stavebním úřadem se rozhodne, zda bude vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení nebo zda postačí pouze stavební povolení nebo dokonce pouze ohlášení stavby. Podle toho bude zpracována potřebná projektová dokumentace, která je definována vyhláškou 499/2006 sb. V aktuálním znění.

Současně s projektovou dokumentaci je nutná konzultace a jednání s jednotlivými úřady, kterou zajišťujeme dle dohody s investorem na základě plné moci. Po splnění a zapracování veškerých požadavků přistupujeme k podání žádosti o územní řízení, stavební povolení či ohlášení stavby na stavební úřad. 

Kompletní projektová dokumentace stavby se dále dělí na tyto fáze :  

Projektová dokumentace pro územní řízení

V závislosti na požadavku stavebního úřadu na územní řízení se zpracovává projektová dokumentace umístění stavby řešící zejména základní rozměry stavby, její umístění na pozemku stavby a vazby na pozemky sousedů, napojení na inženýrské sítě technické a dopravní infrastruktury. Obsah dokumentace určuje vyhláška.

V rámci této dokumentace zpracujeme také kompletní inženýrskou činnost spočívající v zjištění existence či neexistence inženýrských sítí, potvrzení o napojení na tyto sítě od jejich správců, získání stanovisek od dotčených orgánů státní správy a majitelů dotčených nemovitostí, podání žádosti získání územního rozhodnutí v právní moci od stavebního úřadu.

Projektová dokumentace pro stavební povolení

Jak je popsáno výše v závislosti na požadavku stavebního úřadu na stavební řízení se zpracovává projektová dokumentace ke stavebnímu povolení. Jedná se o dokumentaci, která musí být v souladu s dokumentací k územnímu řízení z hlediska umístění stavby na pozemku. Tato dokumentace je určena zejména pro potřeby stavebního úřadu.

Dokumentace již podrobněji rozpracovává plánovanou podobu domu ze stavebně technického hlediska. Na základě této dokumentace úřad podrobně posuzuje vliv stavby na její okolík, bezpečnost užívání a zda-li splňuje požadavky dotčených orgánu, vyhlášky a zákony. Např. Projekt ke stavebnímu povolení musí obsahovat veškeré stavební výkresy jako jsou půdorysy jednotlivých podlaží, základů a střechy, výkresy stropů, pohledy, řezy, několik situací, statické posouzení, průkaz energetické náročnosti budovy, dokumentace jednotlivých inženýrských sítí, zprávu požárně bezpečnostního řešení stavby a dalších dokumentací, které u stavby definuje zákon, či požaduje dotčený orgán (akustické posouzení, studie zastínění sousedních objektu, ....). V této fázi je nutné mít k dispozici podklady jako je geodetické zaměření polohopisu a výškopisu pozemku, zaměření radonového indexu pozemku, v případě zasakování dešťových vod dále hydrogelogické posouzení pozemku pro možnost zasakování dešťových vod. Následně na základě plné moci zkontaktujeme správce jednotlivých síťí v dané lokalitě, zažádáme o připojení stavby k požadovaným síťím a jednotlivé požadavky jsou dále do dokumentace zapracujeme.  Obsah dokumentace určuje vyhláška.

Projektová dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby je jednak podklad pro realizační firmu, která dle této dokumentace stavbu realizuje a jednak pro technický dozor investora, který dle této dokumentace může spolehlivě kontrolovat, zda stavba je prováděna správně. Dokumentace je daleko podrobnější než projekt pro stavební řízení - obsahuje detaily návazností konstrukcí a problematických míst, podrobné výpisy prvků (okna, dveře, klempířské prvky) a též stavební rozpočet či výkaz výměr. Dokumentaci lze s úspěchem použít i pro výběrové řízení na dodavatele stavby. Někteří investoři mají tendenci podcenit tuto fázi projektové dokumentace. Z mnoha zkušeností s realizací staveb však víme, že čím podrobnější projektová dokumentace je k dispozici, tím méně víceprací může na stavbě vzniknout. V zásadě lze investicí do této fáze projektu získat mnohokrát více při realizaci stavby resp. zamezit ztrátám vlivem možných víceprací požadovaných stavební firmou pokud se tato dokumentace nezpracovávala.

Všechny fáze projektové dokumentace zpracováváme pod důslednou kontrolou architekta stavby tak aby výsledkem bylo kvalitní projektové a hlavně stavební dílo.

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

Po samotné realizaci stavby se zpracovává dokumentace skutečného provedení stavby. Do projektu pro stavební řízení se zakreslí změny stavby a slouží jako podklad pro stavební úřad, dle kterého se kontrolují rozdíly oproti stavu při povolování. Na základě této dokumentace se vesměs stavba kolauduje. V případě větších změn a zásahů do odsouhlaseného projektu, může stavební úřad požadovat nově zpracovanou dokumentaci pro stavební řízení tzv. Změnu stavby před dokončením a požadovat její nové schválení.

Projektová dokumentace pro odstranění stavby

Tato dokumentace se zpracovává v případě nutnosti odstranění stávající stavby aby na jejím místě mohla vyrůst stavba nová. Obsah je opětovně definován vyhláškou.

Cena dokumentace

Cenovou nabídku vypracováváme vždy individuálně na základu požadavku investora.

Máte-li zájem o zpracování jakéhokoliv typu projektové dokumentace neváhejte nás kontaktovat  na našich telefonních číslech či na e-mailu.